Wat biedt FRGE aan?

1. Investeringsmiddelen

Een lokale entiteit heeft jaarlijks een kredietlijn die is gebaseerd op het aantal te renoveren woningen op jaarbasis. Daarbij wordt uitgegaan van het maximum bedrag dat een lening mag bedragen, met name 10.000 euro, zodat de jaarlijkse kredietlijn overeenkomt met het aantal te renoveren woningen, vermenigvuldigd met 10.000.
Het FRGE leent de middelen aan de LE aan een interestvoet van 2%. De interestvoet die de LE hanteert naar particulieren toe, mag niet hoger liggen.

Het FRGE kan onder strikte voorwaarden een niet terugbetaling aanvaarden vanwege de particulier naar de LE, en daardoor van de LE naar het FRGE. De stad stelt zich echter borg voor de LE ten belope van de overige 95%.

2. Werkingsmiddelen

Ter ondersteuning van de personeelskost. Dit bedrag hangt samen met het aantal doelgroepbewoners op het territorium van de gemeente of stad in kwestie => hoe hoger het doelgroeppercentage, hoe hoger het bedrag.

3. Praktische ondersteuning: kredietbeheersysteem, software, handleidingen, kwaliteitscriteria voor investeringen, modelcontracten, website, …